Samen bidden

Klik hier voor het bekijken van een mooie powerpoint over Sint-Jozef.

 

Klik hier voor het bekijken van een heel mooie vasten bezinning!

 

Klik hieronder op downloaden en bekijk mooie beelden en teksten rond de advent.

Advent 2020

BIDDEN EN BEZINNEN IN DE ADVENT

2de zondag

Begroeting

Op deze tweede zondag van de advent

horen we de roep van verschillende stemmen.

Laten we ernaar luisteren in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Aansteken eerste adventskaars

Waar wij ook gaan of staan

wil Hij, die wij God-met-ons mogen noemen, ons bemoedigend nabij zijn.

Zijn Woord verlicht ons levenspad,

zodat wij elkaar kunnen zien met nieuwe ogen.

Als teken dat wij verlangend uitzien naar de geboorte van Gods Woord,

steken wij de tweede kaars van onze adventskrans aan.

Welkom

Over drie weken vieren wij de geboorte van Jezus.

Dat is een wonder:

God komt als een kind bij de mensen om hen vrede te brengen.

Een kind brengt toekomst als het liefde van ons krijgt.

De toekomst wordt beter als wij in elk mensen­kind, in elke mens,

God zien geboren worden.

Voor elke mens moeten wij dus plaats maken.

Maar wij moeten ook de weg vrij maken voor God.

Daartoe riep Johannes de Doper zijn mensen op. Vandaag roept hij ons op.

Een woord uit de Blijde Boodschap (Mc 1, 1-8)

1                Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God.

2          Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja:

Zie, Ik zend mijn bode voor U uit, om uw weg te banen;

3                een stem roept in de woestijn:

Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht,

4          zo trad Johannes op.

Hij doopte in de woestijn en verkondigde een doop van bekering

tot vergeving van zonden.

5          Heel Judea en alle inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit.

Ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, en beleden hun zonden.

6          Johannes ging gekleed in kameelhaar

en had een leren gordel om zijn middel, en hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.

7          Hij kondigde aan: `Na mij komt iemand die krachtiger is dan ik;

ik ben te min om mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken.

8          Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.'                 

Bidden met en voor elkaar…

God belooft ons bevrijding.

Daarom mogen wij bidden:

Bidden we voor hen die hun levensweg nog moeten vinden,

voor alle jonge mensen die met veel verwachtingen hun toekomst tegemoet gaan.

Dat zij niet verloren lopen, maar in hen die hen omringen

iets mogen ondervinden van U, God, Gij die bevrijdt.

Laten wij bidden…

Bidden we voor hen die hun weg in het leven gevonden hebben,

voor alle mensen in de kracht van hun jaren.

Dat zij niet zelfgenoegzaam worden, maar in hun omgang met de anderen

beeld zijn van U, God, Gij die bevrijdt.

Laten wij bidden…

Bidden we voor hen die reeds een lange tocht hebben afgelegd,

voor ouderen en bejaarden, door het leven gerijpt.

Dat zij zich niet opsluiten in hun eigen kleine kring,

maar met hun levenservaring en relativeringsvermogen

onze samenleving van dienst blijven,

om zo in woord en daad te getuigen van U, God, Gij die bevrijdt.

Laten wij bidden…

Heer,

zet jong en oud op weg naar uw toekomst

die komen zal en duren tot in eeuwigheid. Amen.

Even stil worden

Indien voor ieder mens,
één ander mens een beetje zorg droeg.

Indien wie niemand heeft,
niet vruchteloos om iemands liefde vroeg.

Indien wie koude lijdt,
zich koesteren mocht bij ’t haardvuur ergens thuis.

Indien voor ieder kind voorhanden was,
wat speelgoed en een huis.

En voor wie huilt van pijn,
een hand die streelt en open wonden dicht.

Misschien zou God dan ooit herkenbaar zijn.

Een God met een gezicht als dat van u en mij.
Een God die leeft,
zo heimweevol als wij.

Als jij en ik voor mensen om ons heen,
een hart onder de riem zouden zijn…

Biddend verbonden zijn

God, wij danken U om dat Teken ons gegeven,

om de nieuwe Hoop voor deze wereld.

Wij danken U om Jezus die vrede brengt,

die muren afbreekt en grenzen uitwist.

Wij danken U om Hem,

eerste Begin van een nieuwe wereld,

eerste Stap op een nieuwe weg.

God onder ons, uw Zoon en onze Gids. Amen.

Elkaar tot zegen zijn

“Bereid de weg van de Heer!”. Gods Rijk ‘komt’ en Kerstmis ‘gebeurt’ onweerstaanbaar,
wanneer wij er ons dagelijks daadwerkelijk voor inzetten.
Daartoe zegene ons de liefhebbende God: + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

BIDDEN EN BEZINNEN IN DE ADVENT

1ste zondag

Begroeting

Welkom om het even stil te maken op de eerste zondag van de adventstijd.

Moge + de nabije mensenliefde van onze God,

de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de H. Geest

hier in ons midden zijn. Amen.

Aansteken eerste adventskaars

God,

Gij die steeds een nieuw begin wilt maken met mensen,
met de eerste kaars op onze adventskrans die we nu ontsteken,
willen wij een nieuw begin maken.
Wij willen proberen creatief te leven
en ons niet te laten overspoelen door drukte, gewoonte en pessimisme.
Wij bidden U: beziel ons daarbij en verlicht onze weg naar U.

Welkom

De Advent is begonnen, een tijd van hoop en verwachting,

maar meer nog een oefening van goed kijken, van leren zien.

Want het zal je maar gebeuren, dat het Rijk Gods onder ons komende is

en je hebt het niet in de gaten, het gaat helemaal aan jou voorbij.

Vandaar de oproep in onze lezingen van vandaag: 'Wees waakzaam van hart!'

Een woord uit de Blijde Boodschap (Mc., 13, 33-37)

33 Kijk uit, wees waakzaam. Want je weet niet wanneer het moment daar is.

34 Het is als met iemand die naar het buitenland is,

zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen

aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak,

en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn.

35 Wees dus waakzaam, want je weet niet wanneer de heer des huizes komt,

's avonds laat of midden in de nacht of bij het kraaien van de haan

of bij het eerste ochtendlicht,

36 zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt.

37 Wat Ik jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam.'                   

Bidden met en voor elkaar…

Bidden we tot God, onze Vader, om hoop voor de wereld waarin wij leven.

Dat we ons niet door angst laten leiden,

alleen gericht op de zorg voor onszelf zonder bevrijdende toekomst.

Dat Hij ons de moed geeft om waakzaam te zijn en zijn tekenen te verstaan.

Laten we bidden…

Bidden we om liefde tussen de mensen, om liefde voor heel de schepping.

Dat we de beste krachten in onszelf durven mobiliseren

en wegbereiders worden van Gods heil.

Laten we bidden…

Bidden we voor wie leiding geven in Kerk en maatschappij.

Dat medemenselijkheid hun diepste motivatie mag zijn.

Dat zij zich niet laten gevangen zetten door gangbare systemen,

dat zij zich niet laten meeslepen in een spiraal van economische onrechtvaardigheid,

maar nieuwe wegen durven gaan op weg naar het Gods Koninkrijk.

Laten we bidden…

Even stil worden

Jezus kennen…

is opkomen voor mensen aan de kant,

mensen aan de afgrond van vergetelheid.

Is frisgroene takken vlechten tussen winterdode twijgen.

Is het kwijnend vuur aanwakkeren.

Is het donker verdrijven met groeiend kaarslicht.

Hem kennen…

is de stemloze jouw stem geven.

Zingen, protesteren, revolteren

tegen scheefgetrokken verhoudingen,

tegen vierkant draaiende toestanden

en ze ombuigen tot een levenskring en gemeenschap van mensen.

Hem erkennen…

is de arme en elkaar omarmen,

zoals het liefde-rode lint aan de adventskrans.

Biddend verbonden zijn

God van leven,
leer ons in deze adventsperiode in te zien
dat elke lente begint met een twijgje groen dat open bloeit,
dat een nieuwe wereld begint met een open hart en open handen
met een open geest zoals die zichtbaar was in Jezus die vol was van U. Amen.

Elkaar tot zegen zijn

God wil ons allen zegenen

tot levende getuigen van uw Rijk dat komt:

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Gebed voor onze overledenen bij Allerzielen

 

Heer God,
in deze periode van het jaar
willen wij onze mensen gedenken
van wie wij het afgelopen jaar
afscheid hebben moeten nemen
en die wij nog steeds missen...
Doe ons inzien dat de dood niet het einde is,
maar het begin van oeverloos geluk,
nog groter dan onze mooiste dromen.
Wees nabij met Je troost
voor ons die vandaag nog steeds wenen
om onze geliefde.
Droog onze tranen van verdriet
en help ons weer te geloven,
in het leven, in de toekomst, in onszelf, in Jou...
Laten wij, ook in deze moeilijke tijd van gemis,
samen op weg gaan in verbondenheid met allen
die op een of andere manier rouwen
om het verlies van hun geliefde.
Wij vragen het Je in Jezus’ naam,
Hij, door wie, ondanks alles,
het leven de overhand kreeg. Amen.

 

Bij de start van het eerste vormsel weekend van dit jaar willen wij speciaal bidden voor al de jongeren die in de komende weken hun vormsel zullen ontvangen. 

 

Om zegen voor jonge mensen bidden wij U, God.

Maak ze sterk en scherpzinnig, bestand tegen leugens en schijnwaarden, tegen de giftige lucht die ze tegen wil en dank moeten inademen.

Beloof ze uw licht op hun wegen en de moed om ook in het donker hun weg te zoeken. Zegen ze met vriendschap en liefde en met kracht in uren van eenzaamheid.

Zegen ze met vreugde, zegen ze in hun tranen. Vul hun dagen met werk en rust, met ernst en spel. Roep ze tot vrijheid, roep ze tot dienst.

Bewaar ze zoals ze zijn op deze dag en maak ze hoopvol voor de dagen die komen. En wees Gij voor hen de stilste stem, de vriend zonder naam. Amen.

 

 

Engagementsgebed van onze pastorale eenheid.

In de Geest van Jezus’ liefde,

willen we moedig, vertrouwvol en met vreugde,

samen wegen gaan om elkaar te ontmoeten…

Groeiend in GELOOF, vervuld van HOOP en in dienende LIEFDE.

Zo willen wij gemeenschap zijn in Jezus’ Naam.’

 

Eucharistische aanbidding

In onze pastorale eenheden, H.Damiaan Ledegem en H.Vincent Rumbeke bieden wij, op verschillende dagen per jaar, een aanbidding aan. Hierbij krijg je de kans te praten als vrienden onder elkaar. Om de aanbidding kalender te raadplegen klik je hier.