Archief

Vieringen in de Goede Week

Donderdag 28 maart

Witte Donderdag

19.00 uur Viering van het Laatste Avondmaal in de Sint-Janskerk, Rollegem-Kapelle.

 

Vrijdag 29 maart

Goede Vrijdag

15.00 uur Kruisweg in de Sint-Janskerk, Rollegem-Kapelle

19.00 uur Avonddienst met Lijdensverhaal en kruishulde in de Sint-Elooiskerk, Sint-Eloois-Winkel.

 

Zaterdag 30 maart

Stille zaterdag

20.00 uur Paaswake met wijding van het licht en het doopwater, in de Sint-Janskerk, Rollegem-Kapelle. Deze viering wordt feestelijk ondersteund door het Sint-Janskoor

 

Zondag 31 maart

Paaszondag - Verrijzenis van de Heer.

10.30 uur Paasviering in de Sint-Pieterskerk, Ledegem, feestelijk ondersteund het koor ‘A Capella’

 

Maandag 22/01/2024

Terugblik op de nieuwjaarsbijeenkomst

Diaken Stijn Hantson neemt het woord

Beste vrienden,

Ik hoop van harte dat u het nieuwe jaar op een feestelijke manier hebt kunnen inzetten. Wat fijn dat we hier terug in de cafetaria van Rustenhove te gast mogen zijn om samen het jaar 2023 op pastoraal vlak te mogen afsluiten en tevens het nieuwe jaar 2024 te kunnen beginnen: in verbinding, elkaar ontmoeten, elkaar een vredig 2024 wensen. 

Beste vrienden, ik koester de verbinding met en tussen mensen. Je mag het navragen aan mijn echtgenote Veronique. Als wij in de maanden juli en augustus  2 maanden op verlof zijn op de camping, dan heb ik ook steeds die verbinding tussen mensen nodig. Ik rijd met mijn scooter rond en sla met iedereen die ik tegenkom een praatje. Vrolijkheid en dankbaarheid voeren de boventoon op de camping.

Maar als ik even doorvraag bij een kranige dame van eind de zeventig uitte ook zij haar zorgen over de toestand in de wereld. De beelden op het nieuws riepen nare herinneringen bij haar op. Dat greep me aan. Zij is van de generatie die nét na de oorlog opgroeide, besefte ik. Deze ontmoeting is mij steeds  bijgebleven. Er gebeurt iets als je ècht contact maakt. Als mensen je hun zorgen toevertrouwen. Kennen jullie dat ook? Ik zie dàt echt contact gelukkig vaak in onze pastorale eenheid. Ik denk maar aan onze ontmoetingen na sommige zondagsvieringen. Mensen maken verbinding met elkaar en vertrouwen elkaar hun zorgen, verdriet, maar ook hun blijdschap toe.

Toch spreekt dit niet vanzelf, realiseer ik mij. Om de verbinding te behouden, moeten we écht aan het werk – elke goede relatie heeft dat nodig, toch? Vragen jullie je ook wel eens af wat je buren bezighoudt? Wat er speelt in hun gezin? Wat hun zorgen en dromen zijn? Die vragen stellen kan ons misschien dichterbij bij elkaar brengen.

Verbinding is nu meer dan ooit nodig. Deze tijd vraagt erom. Internationaal is er onrust, met oorlogen in Oekraïne, in Israël en op zoveel andere plaatsen in de wereld. Wij steken daarom regelmatig de vredeskaars aan. De vredeskaars mogen we wel vaker aansteken, wat mij betreft, alleen al op onderling niveau, van mens tot mens. Door overeenkomsten te zoeken in plaats van verschillen.

Het begint met naar anderen te luisteren in plaats van ons eigen gelijk te halen. En door dankbaar te zijn voor wat we hebben, ook al is dat niet altijd honderd procent wat we zouden willen.  

Klinkt dat ouderwets, luisteren en dankbaar zijn? Wat denk je? Of zou daar iets van de kracht in kunnen schuilen die wij vandaag de dag goed kunnen gebruiken? 

Ik word verdrietig als ik zie dat we in ons welvarende land een voedselbank, kledingbank, weggeefwinkel en kastjes tegen armoede nodig hebben. Uiteraard zijn de initiatieven te prijzen, maar dat het nodig is, maakt mij bezorgd. Ik zie en hoor veel door mijn werk als diaken. Ik zie dat mensen heel verschillend omgaan met wat zij in het leven tegenkomen. Ik denk dat jullie dat ook zien en de vraag is wat we dan doen. Blijft het bij luisteren en begrip tonen of gaan we die ene stap verder? Ik zie gelukkig dat lieve zorgzame mensen die stap nemen in hun buurt, bij bekenden en zelfs onbekenden.

Als pastorale eenheid proberen wij een vangnet te bieden. Of dat toereikend is, moeten we ons steeds blijven afvragen. Ook op dat terrein zien wij hoe mensen daar samen hun schouders onder zetten.

Er is een groep die ook graag meedoet, maar vaak wordt vergeten. Een groep die graag serieus genomen wil worden: de jeugd. Die generatie doet de dingen op haar eigen manier. Laten we elkaar opzoeken en met een nieuw perspectief naar de toekomst kijken. Ik zie genoeg jongeren die graag willen bijdragen, meedenken en meedoen.

Door het jaar heen ontmoet ik veel mensen die samen iets willen neerzetten. Het ontstaat soms vlak voor mijn ogen. Mooie en goede gesprekken tijdens onze ontmoetingszondagen, veelbelovende ontmoetingen voor en na de vieringen, hartelijke kennismakingen als we met de ouders van de eerstecommunicanten en vormelingen samenkomen. En nog zoveel meer…

Volgend jaar in de maand oktober van het jubeljaar 2025, gaan we een nieuwe uitdaging aan, en zullen we een nieuwe verbinding mogen maken: een  pastoraal samengaan van de twee pastorale eenheden Ledegem en Izegem. Het brengt veel vragen met zich mee. Hoe zal dit allemaal  verlopen. Laten we beginnen met naar elkaar te luisteren, de verbinding aan te gaan, dankbaar te zijn en samen die stap te durven zetten. Met een open hart en een sterke geest.  

Ik wil graag samen met jullie allen een toost uitbrengen op het nieuwe jaar. Dat het een jaar mag worden waarin we naar elkaar luisteren, samen optrekken en samen proberen van Ledegem een nog mooiere plek te maken. Met de woorden van de grondtoon van ons Bisdom zeg ik graag: Gevonden – Verbonden – Gezonden.

Dankjewel!

 

 

Maandag 20/11/2023

Ontmoeten, luisteren, praten: verslag van een mooie namiddag

We kwamen samen op 17 november in De Kobbe in Rollegem-Kapelle.

Het open beraad was een moment van ontmoeting en uitwisseling: praten en luisteren. Om wat bij elkaar thuis te komen was er eerst een tas koffie. Na een gebed door  Stijn, luisterden we naar drie  getuigenissen: An Lefevere vertelde ons over haar werk in het WZC en nu als vrijwilliger in de assistentiewoningen; Jeanique Degroote had het over haar secretariaatswerk voor de PE; ikzelf over ‘bidden thuis’.

We verdeelden ons in kleine groepjes (we waren met 20 personen) om uit te wisselen over 4 vragen: wat helpt ons om christen te zijn? hoe kunnen we elkaar bemoedigen?; wat zijn onze verwachtingen? Wat zijn onze zorgen?

De gesprekken verliepen vlot. De vragen waren niet gefocust op de pastorale eenheid, maar op ons christen zijn in het algemeen, in onze thuis, in de samenleving.

Enkele tips kwamen naar voren:

 • De TV missen aankondigen in kerk en leven: de TV missen zijn een steun voor veel mensen thuis en in WZC.
 • Gebeden publiceren in ‘Kerk en leven’, om het thuis bidden aan te moedigen.
 • Contacten met de verenigingen zijn belangrijk om verbondenheid te scheppen.
 • Dirk De Wachter heeft interessante en nieuwe ideeën over spiritualiteit.
 • Verbondenheid creëren waar we kunnen of waar we komen: naar elkaar toe gaan.
 • Samenkomsten/bezinningen in de kerk mogen anders zijn dan nu gebruikelijk. Jeugdverenigingen komen met een eigen stijl samen, en dat mag.
 • Een vraag naar misdienaars? Een vraag of de wekelijkse mis zal blijven? Een vraag of de kerken zullen blijven? Er klinkt waardering dat de kerken dagelijks open zijn.
 • Waarom gaat het samengaan met de pastorale eenheid St Crispijn, Izegem-Lendelede pas over twee jaar in?

Onze doelstelling was een open namiddag met uitwisseling en ontmoeting. De twee jaar die we te gaan hebben zijn nuttig om het lokale vuur aan te wakkeren. Jeanique Degroote vertelde over het lokale leven in de pastorale eenheid St Crispijn.  Ook bij ons kunnen nieuwe en oude initiatieven opborrelen en verwelkomd worden. Op het einde klonk een vraag om een namiddag zoals 17 november te herhalen. Dat zal allicht kunnen in het voorjaar 2024.

Eddy Lagae

 

Zaterdag 4/11/2023

Ontmoeten, luisteren, praten. Het moment is gekomen.

2023 is een bewogen jaar voor de pastorale eenheid Damiaan Ledegem. Er kwam en er komt heel wat in beweging: eindverantwoordelijken, team, werkwijzen.

Wat is intussen duidelijk?

 • De pastorale eenheid Damiaan wordt in oktober 2025 samengevoegd met de pastorale eenheid St.-Crispijn Izegem - Lendelede.
 •  De administratie en het secretariaat worden nu reeds overgeheveld naar Jeanique Degroote, decanaal secretaris in Izegem.
 •  Els Delie (dekenaal assistent) blijft de afgevaardigde van de bisschop in de drie kerkfabrieken en het CKB.
 •  Diaken Stijn blijft medeverantwoordelijke voor de pastoraal, in bijzonder voor doop- en huwelijkspastoraal.
 •  De voorbereiding van de eerste communie blijft in hoofdzaak in handen van de leerkrachten eerste leerjaar van de drie scholen. De eerste communievieringen gaan door in de drie kerken.
 •  De leerkrachten van het zesde leerjaar staan in voor de uitnodigingen op het vormsel en de voorbereiding van de vormselviering zelf. De leerkrachten kunnen evenwel niet alles. We kijken met hen hoe de voorbereiding best kan verlopen. Priester Antoon Vandeputte wil opnieuw voorgaan in de vieringen in de drie kerken en meewerken aan voorbereidende activiteiten.
 • In de maand november zijn er heel wat initiatieven in de liturgie: er is de St.-Ceciliaviering van het Eligiuskoor en van de muziekvereniging Kunst na Vermaak, er is de St.-Elooisviering van de Landelijke Gilde, Ferm en KLJ. Er is de viering voor de gesneuvelden op 11.11.2023.  Je voelt dat samenwerken aangenaam en vruchtbaar kan zijn.
 • Er gebeurt heel wat positiefs in verenigingen, in buurten, in scholen. Er zijn persoonlijke initiatieven. Meerdere oudere mensen getuigen dat ze thuis dagelijks bidden. Sommigen komen in de kerk samen. Ook dat is kerk-in-Ledegem.
 • Gaandeweg komen er nieuwe afspraken. Het vergt tijd. Onderschatten we vooral niet het belang van een positieve houding die zich inspireert aan het evangelie: dienstbaarheid, luisterbereidheid, overleg, bereidheid om samen te werken, bescheidenheid. Samen kunnen wij de pastorale eenheid herbronnen.

Op donderdag 16 november komen we (:iedereen is welkom)  van 14 tot 16 uur bijeen in De Kobbe in Rollegem Kapelle. We nemen tijd om elkaar te ontmoeten, om te spreken en te luisteren naar elkaar. Jeanique Degroote zal er zijn, er komt een getuigenis over gebedsdiensten in de serviceflats. Vooral willen we naar elkaar luisteren en uitwisselen. Niemand hoeft het hoge woord te voeren. Je bent welkom op deze namiddag.  Je hoeft je niet vooraf aan te melden.

Eddy Lagae

 

 

Donderdag 4/05/2023

 • Op woensdag 17 mei om 18.30 uur Viering voor de vruchten der aarde op deze kruisdag. De viering gaat door op de hoeve van Koen en Heidi Martin -Vandemaele,  Knokstraat 5, Sint-Eloois-Winkel. Welkom!

 

Woensdag 12/04/23

 • Koffieverkoop te voordele van de projecten van zr. Lieve Leenknecht
  Van pr. Patrick Leenknecht ontving ik het bericht dat de verscheping van
  de koffie nu gepland is voor 18 april. Dit heeft voor gevolg dat de
  levering ook naar een latere, nog niet gekende datum verplaatst wordt.
  Nog even geduld dus, waarvoor dank.
  Albert Lecluyse.

 

 

Zat 25/03/23

Pasen en de goede week.

Straks is het palmzondag en start de goede week.
Voor christenen een bijzondere tijd.

Hoe kunnen we die thuis beleven?

Op Palmzondag kunnen we palm halen en die in huis uithangen. De  groene kleur verwijst naar de hoop. Ondanks het lijden en de dood, bewaren we de hoop. Dit is een goede start voor de goede week.

Op Goede Vrijdag kunnen we om drie uur een momentje stil houden. We steken een kaarsje aan en denken aan de gestorven Jezus. Hij is gestorven voor mij en alle mensen, opdat allen leven zouden hebben. Ook vandaag zijn er mensen die lijden of het bijzonder moeilijk hebben: ook voor hen is Jezus gestorven. Goede vrijdag is één van de twee vastendagen, samen met aswoensdag.

Op Pasen was er de gewoonte om ‘gewijd water’ in huis te halen. Het water wordt gewijd in de Paaswake, fris water brengt nieuw leven. “Ik ben het levende water” zei Jezus.
Van Pasen maken we een feestdag: we wensen elkaar een zalige hoogdag;  er zijn nog paaseitjes over (?!), en we kunnen wat langer en feestelijker tafelen!

Wat is er in de kerk te beleven?

Op Palmzondag wordt de palm gewijd. Het is een herinnering aan de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem. En we luisteren naar het lijdensverhaal volgens Mattheus (: ‘het lang evangelie’). Dit vormt een goede inleiding op de goede week.

Op Witte Donderdag gedenken we het laatste avondmaal van Jezus. Het is een bijzonder maal, want de dreiging hangt in de lucht. Bij het begin van dit maal wast Jezus de voeten van zijn leerlingen, teken van zijn dienstbaarheid tot het uiterste: Jezus zal ‘het vuile werk’ doen. Jezus spreekt  bijzondere woorden uit over het brood en de beker:  Hij vereenzelvigt er zichzelf mee. Hijzelf zal het gebroken brood en de vergoten wijn worden, ten bate van de mensen. En op het einde van de mis vergezellen we Jezus naar de hof van Olijven waar we samen met hem willen bidden: het moment van aanbidding. Viering in de St.-Elooiskerk om 19 uur.

Op Goede Vrijdag kunnen we om drie uur terecht in de drie kerken. In St Eloois Winkel en Ledegem is er een bezinning bij de kruisweg. En ’s avonds om 19 uur vindt in Rollegem Kapelle de bezinningsdienst plaats. We beluisteren het lijdensverhaal volgens Johannes, we brengen hulde aan  de gestorven Jezus op het kruis en we ontvangen de communie. In deze ingetogen dienst drukken we onze sympathie uit voor de gestorven Jezus.

De Paaswake op Paaszaterdag begint om 20 uur in de kerk van Rollegem Kapelle. Eerst zegenen we het nieuwe vuur en ontsteken we de paaskaarsen. Daarna volgt een bijbelse wake met enkele grote teksten uit de bijbel, om te eindigen met het evangelie van de verrijzenis. We wijden het nieuwe doopwater en vieren de eucharistie. Iedereen hernieuwt zijn doopbeloften. Het St Janskoor zingt het Alleluia van Pasen en de andere liederen.

Op Pasen is er de hoogmis om 10.30 uur in Ledegem. De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht, we luisteren naar het paasverhaal uit het evangelie en hernieuwen onze doopbeloften. Het mag allemaal feestelijk zijn. Pasen is hèt feest voor de Christenen. We wensen elkaar vast en zeker een zalige Hoogdag !

Een zinvolle Goede Week en Pasen aan elkeen.
En dank aan allen die dit voorbereiden en begeleiden.
Eddy Lagae

 

di 28/2/23

Wij zijn nog op zoek naar palm voor Palmzondag.

Hebben jullie palm staan en moet deze dringend gesnoeid worden, dan kunnen wij de afgesneden palm gebruiken voor op de palmkaartjes. Alsook om deze weg te geven na de wijding van de palmtakken. Je mag de palm naar één van onze drie kerken brengen, en neerleggen in de daarvoor voorziene manden. Graag tegen zaterdag 18 maart.

Ik wil jullie alvast bij voorbaat hartelijk danken hiervoor.

Stijn Hantson, diaken

 

di 14/2/23

De Aswoensdag viering gaat door op woensdag 22 februari om 18uur in de Sint-Janskerk.

 

vr 10/2/23

Officiële mededeling

(interne communicatie: vanaf 10 feb: op website PE Ledegem; als mededeling in weekendvieringen van 11-12 feb;  aan voorzitters kerkraden en burgmeester ter info; dan ook  in Kerk&Leven)

Mededeling vanwege het vicariaat voor de parochiepastoraal van het Bisdom  Brugge:

Antoon Vanhuyse beëindigt zijn opdracht als coördinator van de PE H. Damiaan Ledegem met ingang van 10 februari 2023.

Renaat Desmedt wordt met ingang van 10 februari 2023 benoemd tot administrator van de PE H. Damiaan Ledegem, met behoud van zijn andere functies.  Hij is in de komende  maanden de kerkelijke eindverantwoordelijke van de PE.

Aangezien er   geen leidinggevende  (een pastoor of coördinator) beschikbaar  is die het pastoraal team van de PE kan begeleiden en aangezien er  te weinig teamleden overblijven  (diaken Stijn Hantson en slechts één vrijwilliger, met name Dirk Nollet) wordt de werking van het team van de PE  H. Damiaan Ledegem opgeschort voor onbepaalde duur.

Stijn Hantson blijft medeverantwoordelijke in de PE, met een   opdracht  in de doopselwerking, bepaalde liturgische vieringen en   de opvolging van een aantal lopende zaken. Hij is sinds kort vooral ook werkzaam in de PE Crispijn Izegem-Lendelede. Dirk Nollet blijft ter beschikking als gebedsvoorganger. Eddy Lagae blijft als meewerkend priester werkzaam in liturgie en pastoraal.

Op de website van de PE staat de nodige info, o.a.  over inschrijvingen voor vieringen, catechese enz. Het secretariaat van het decanaat Roeselare-Izegem zal de administratie  van de PE mee ondersteunen.

Intussen is de hoop dat lokale vrijwilligers de bestaande geloofsgemeenschap(pen) binnen en van de PE mee kunnen helpen ondersteunen. Aan ieder die zijn/haar steentje bijdraagt, van harte dank!

 

vr 10/2/23

Een nieuwe stap

Op vraag van bisschop Lode Aerts heb ik aanvaard administrator te worden van de pastorale eenheid Heilige Damiaan, Ledegem. Een administrator behartigt de taken van een pastoor. Na een moeilijke periode is een tijd van bezinning en reflectie welkom in afwachting van nieuwe stappen.

We willen ruimte maken voor wie met ons wil meezoeken en meestappen. Kerk-zijn op vandaag is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met de mensen die op vandaag de kerkgemeenschap dienen, willen we op een zinvolle manier kerkgemeenschap zijn.

Ik wil bij deze gelegenheid coördinator Antoon Vanhuyse danken voor zijn engagement in de pastorale eenheid de voorbije maanden,  alsook de vrijwilligers en de benoemden in de pastorale eenheid. Dank gaat ook naar de medewerkers van het decanaal secretariaat in Roeselare die de administratieve taken in de komende tijd mee-behartigen.

Voor elk advies, elke bijdrage, elk engagement zijn we dankbaar!

Je kan me steeds bereiken via het secretariaat (051/20.09.04) of per mail renaat.desmedt@outlook.com

Tot binnenkort!

Renaat Desmedt 

 

11/5/21

Vandaag kreeg onze pastoor Johan Loones een nieuwe benoeming. Hij wordt deken van Menen, alsook pastoor in de federatie Menen-Wervik-Geluwe. Klik hier om het klavertje vier te lezen over deze nieuwe benoeming. 

2/12/21

Adventswake

Omwille van de redelijk grote corona uitbraken in veel scholen, zal de adventswake voor de vormelingen niet doorgaan.

15/11/21

Hier vind je een powerpoint voor de week van de aanbidding

25/10/21

Graag willen wij alle grootouder-senioren uitnodigen naar onze werelddag voor grootouders en senioren. Voor meer info klik hier.

14/7/21

Om te Kuieren door het bijbelse landschap, klik hier

30/4/21

In deze meimaand wil Maria onze tocht- en bondgenote zijn. Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men haar beeltenis tegen. De pelgrimstocht van ons leven gaat verder. Doorheen de vreugden en zorgen van het leven mogen we op Maria’s nabijheid vertrouwen. Met ons stil gebed, onze vragen en noden, mogen we bij haar komen…

De coronapandemie laat nog niet toe dat wij grote pelgrimstochten ondernemen, noch dat we in grote groepen samenkomen in één of ander bedevaartsoord. Toch willen we deze meimaand niet ongemerkt laten voorbijgaan. In de hoop dat we vanaf 8 mei met 50 personen mogen samenkomen, wel in de buitenlucht, willen we in onze pastorale eenheden een gebedsmoment aanbieden. Samen, biddend bij Maria. Ook jij bent van harte uitgenodigd en welkom…

WANNEER?

Dinsdag 11 mei om 19.00 uur

WAAR?

Mariakapelletje aan de Kortewagenstraat 71 (PE Heilige Vincent)

of

Mariakapelletje aan begin Geuzesmissestraat (PE Heilige Damiaan)

We hopen op mooi lenteweer zodat dit moment kan doorgaan in de open lucht, in de nabijheid van Maria. Met onze land- en tuinbouwers willen we die avond ook bidden voor de ‘vruchten van de aarde’. Dinsdagavond 11 mei vervalt dan de eucharistieviering van 18 uur in de Sint-Martinuskerk Oekene.

We respecteren hierbij de veiligheidsmaatregelen: we houden de nodige afstand en het dragen van een mondmasker is verplicht.

 

25/2/21

Klik hier voor het bekijken van een mooie powerpoint over Sint-Jozef.

23/2/21

Klik hier voor het bekijken van een heel mooie vasten bezinning!

19/2/21

Klik hier voor de nieuwe data van de eerste communie.

10/2/21

Klik hier voor het lezen van een belangrijke brief betreffende de eerste communie.

8/2/21

Klik hier voor de nieuwe data van het vormsel.

8/2/21

ASWOENSDAG

Op 17 februari is het Aswoensdag en daarmee begint de veertigdagentijd. Ook tijdens deze lockdown willen we deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op deze dag zal er geen viering zijn. Wel willen wij diegenen die het wensen, de kans geven een askruisje te ontvangen. Op Aswoensdag zal priester Johan in de Sint-Pieterskerk te Ledegem aanwezig zijn tussen 10 uur en 12 uur. Je kan er even langskomen voor een moment gebed en bezinning. Wie dit dan verlangt kan bij priester Johan een askruisje ontvangen.

Wij vragen wel de veiligheidsvoorschriften te respecteren: handen ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk, mondmasker verplicht, met niet meer dan 15 personen op hetzelfde moment aanwezig in de kerk (kom dus wat gespreid). Zo willen wij u een zinvolle start van de veertigdagentijd aanbieden.

11/1/21

Lichtmis vieren we dit jaar een beetje anders...

Uw kindje mocht het sacrament van het doopsel ontvangen? We danken hierbij de Heer, Bron van alle leven. Helaas is het niet mogelijk om samen eucharistie te vieren omwille van covid-19. Toch willen we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom worden jullie uitgenodigd om de dromenvanger van je kind te komen afhalen op zaterdag 6 februari 2021. Je bent hartelijk welkom in de Sint-Elooiskerk te Sint-Eloois-Winkel tussen 14u en 16u. 

30/12/20

Klik hier om meer te weten te komen rond de eerste communie van 2021.

18/12/20

Klik hier om meer te weten te komen rond het vormsel van 2021.

13/12/20

KERSTMIS TIJDENS CORONA

Straks gaan wij het Kerstfeest vieren. Gezien de lange ballingschap waarin wij nu leven, weten wij dat het een andere Kerst zal worden dan anders. Ondanks alle corona-maatregelen gaan we de geboorte van Jezus ook dit jaar vieren. En dit niet zonder vreugde! Dat Godsgeschenk, het Kind van Betlehem, kan geen enkel virus of tegenslag ons ontnemen. Het wordt de uitdaging, om rond de kleinste kerstkribbe waar ook, Kerstmis te vieren.
Als Kerk gaan we dit jaar een ‘andere Kerstmis’ vieren, maar niet zonder vreugde. Veiligheid en gezondheid zijn nu de mooiste geschenken die wij bij dit feest elkaar kunnen geven. Na het arrest van de Raad van State is er een heel beperkende versoepeling gekomen van de
overheid: erediensten mogen vanaf zondag 13 december gevierd worden met maximaal 15
aanwezigen! Deze versoepeling beknot echter het familiegevoel dat het Kerstfeest in zich
draagt. Die 15 aanwezigen kunnen niet zomaar de eerst ingeschrevenen of snelst
aangekomenen zijn. Bovendien is het weinig vredevol en getuigt het niet van gastvrijheid om
juist bij de vieringen in de kersttijd mensen te weigeren of buiten te laten staan. Dat kan
blijvende pijn en spanningen met zich meebrengen.
De experten rond de coronapandemie maken ons ook duidelijk dat de situatie heel precair blijft. De curve van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames heeft een plateau bereikt. Welke kant die curve zal kiezen, dat hebben wij allen in handen. We moeten samen alles doen om de cijfers ten goede te keren. Daarom hebben we met de teams van de pastorale eenheden H. Damiaan en H. Vincent de keuze gemaakt om alle liturgische vieringen blijvend op te schorten tot zeker 15 januari 2021 (uitvaarten en huwelijken blijven in beperkte kring mogelijk). Op dat moment bekijken we opnieuw de toestand, rekening houdend met de voorschriften van onze burgerlijke en kerkelijke overheid.
Christen zijn is zorg dragen voor mensen. We willen dat solidair doen. We hadden uiteraard
heel graag liturgie gevierd. Kerstmis ligt ons zo nauw aan het hart. Maar we geven niet het
goede signaal om nu opnieuw in groep te vieren. We kunnen ook op andere manieren ons
christen zijn invullen. Onze dienstbaarheid naar anderen en ons persoonlijk gebed voor vele
mensen die er om vragen in deze dagen, kunnen daar een vertolking van zijn. Onze kerken
blijven meer dan ooit open. De kerststal in de kerk is een gastvrije uitnodiging voor iedereen
om er even te vertoeven. Bij de kerststal vind je een ‘Welzijnszorg-spaarpot’. Je kan er een
enveloppe of gift in natura inleggen, jouw solidariteit met de kansarmen in ons midden. Ik nodig je van harte uit tot een bezoekje aan de kerststal. Het is wellicht het mooiste dat wij bezoekers en gezinnen nu kunnen aanbieden, zonder mensen te moeten kwetsen of wegsturen. Zoals iemand het zei: als een geboortebezoek bij het kind Jezus, Maria en Jozef, zoals de herders en de drie wijzen het deden! Je bent welkom, coronaproof!
Laten we deze dagen meer dan ooit met mekaar verbonden blijven, elkaar niet uit het oog en het hart verliezen. Draag zorg voor elkeen. Wees waakzaam!
Ik wens u een mooi kerstfeest, anders dan anders, en toch even echt!

Johan Loones
pastoor PE H. Damiaan & PE H. Vincent

8/12/20

UITNODIGING TOT DIACONIE TIJDENS DEZE ADVENT

In de advent hebben we altijd extra aandacht voor mensen die het in onze samenleving niet zo makkelijk hebben. Vandaag hoorde ik op de radio dat het woord ‘anderhalvemetersamenleving’ genomineerd is voor woord van het jaar 2020. Of het een goede keuze is, laat ik aan ieders persoonlijke smaak over. Alleen zou het niet zo mogen zijn dat de anderhalvemetersamenleving de norm van onze maatschappij wordt. Het mag niet zo zijn dat de welvaart en het welzijn de ander, altijd minstens anderhalve meter van onze koude kleren verwijderd blijft. Het zou niet mogen dat de armoede van anderen anderhalve meter van ons hart gehouden wordt, uit angst dat we besmet zouden worden met medeleven of solidariteit. Jammer genoeg zijn daarvoor al voldoende vaccins  op de markt.

Daarom willen we ieder van u warm maken voor een inzamelinitiatief. Graag nodigen we u uit om handdoeken, keukenhanddoeken en houdbare levensmiddelen (conserven, droge niet-bederfbare voeding, drank ik plastic-flessen, tetra verpakkingen…) naar onze kerken te brengen. Deze bezorgen wij dan aan de Kerit in Roeselare, die ervoor zorgt dat ze bij behoeftige mensen van bij ons terecht komen. Noem de actie misschien een ‘anderhalvemeterverbinding’. We willen door die kleine gebaren,  geschenken, ondanks de afstand die we moeten houden, de mensen in de anderhalvemetersamenleving toch wat dichter bij elkaar brengen, wat verbonden zijn in deze advent- en kersttijd.

U kan dus uw geschenk naar één van de kerken brengen tot en met 18 december:

Sint-Pieterskerk, Ledegem: de kerk is meestal elke dag open

Sint-Elooiskerk, Sint-Eloois-Winkel: de kerk is meestal elke dag open

Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Rumbeke:  dinsdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur en tussen 14 uur en 18 uur, woensdag tussen 14 uur en 18 uur en donderdag en vrijdag tussen 9.30 uur en 11.30 uur

Sint-Henricus, Zilverberg: donderdag tussen 14 uur en 17 uur.

En nog iets. Schrijf eens een kaartje naar iemand, een oude vriend, een vroegere buur, of gewoon naar iemand in de straat, … . Het doet zo goed om naar de brievenbus te stappen en er een kerstwens te vinden. Een welgekomen afwisseling tussen alle reclame en brieven met venstertjes. Of een telefoontje naar iemand kan wonderen doen. Een vriendelijke goeie dag langs de straat kost geen geld en zelfs een babbeltje met anderhalve meter afstand en een mondmasker tussen, kan zo verbindend werken, hoe gek het ook mag klinken.

Doen zou ik zeggen! 

Darky Seynaeve

 

7/12/20

BELANGRIJK NIEUWS BETREFFENDE INSCHRIJVING VORMSEL 2021

 Beste ouders

Hoe onzeker de tijden ook zijn die we nu doormaken, toch blijven we hopen op uitzicht en toekomst. Zo krijgt uw twaalfjarige dochter/zoon de kans om volgend jaar het sacrament van het vormsel te ontvangen. We houden er sterk rekening mee dat onze vrijheid en mogelijkheden komend voorjaar nog beperkt gaan zijn. Vandaar zal de voorbereiding op het vormsel voor het grootste deel digitaal verlopen. Ook zo blijven wij verbonden met elkaar!

Mogen wij u vragen om uiterlijk tegen 14 december een seintje te geven of uw dochter/zoon al of niet het sacrament van het vormsel wenst te ontvangen. Dit door de digitale link: https://forms.gle/2f23BgEoqdb9Xy82A in te vullen.

Daarna ontvangt u van ons digitaal een eerste opdracht. Het wordt een kleine opdracht om wat licht te brengen voor mensen om je heen, in deze donkere dagen naar Kerstmis toe.

De vormselvieringen gaan allemaal door in de Sint-Pieterskerk te Ledegem, dit op zaterdag 15 mei 2021 en op volgende tijdstippen: 10.30u, 14u en 16u.

Al naar gelang het aantal kandidaat-vormelingen en de dan geldende veiligheidsmaatregelen, voorzien we nog een mogelijke extra viering:

vrijdag 14 mei: om 17.30u

Op het inschrijvingsformulier zal u kunnen aanduiden in welke viering u wenst deel te nemen.

Wij wensen u verder nog een warme tijd van verbondenheid toe.

Zorg goed voor elkaar en voor de mensen om je heen.

Genegen groeten namens het team

Johan Loones

priester

 

30/10/20

BELANGRIJK NIEUWS…

Wegens de onrustwekkende en zeer ernstige situatie door de coronapandemie hebben de teams van de pastorale eenheid heilige Vincent Rumbeke en heilige Damiaan Ledegem beslist dat alle weekendvieringen van 31 oktober en 1 november, als ook de viering van 2 november in alle kerken van onze pastorale eenheden worden geannuleerd. In opvolging van het besluit van het Nationaal overlegcomité van vrijdag 30 oktober kan de opschorting van de erediensten verlengd worden. De kerken blijven wel open voor een moment van bezinning.

We beseffen dat dit een ingrijpende beslissing is. Als geloofsgemeenschap willen we onze verantwoordelijkheid nemen in het belang van ieders veiligheid en gezondheid en in solidariteit met alle zorgverleners en artsen. Hou het veilig en laten we verder zorg dragen voor elkaar, in het bijzonder voor alle zieken en allen die zwaar worden getroffen. In het gebed en in kleine tekenen van goedheid kunnen we elkaar in deze moeilijke tijd bemoedigend nabij blijven.

 

17/08/20

Eucharistische aanbidding 2020 - 2021
Hierbij de momenten van aanbidding voor het werkjaar 2020 - 2021.
Je vindt die hier.

 

20/07/20

Coronamaatregelen

Graag geven wij u een update van de maatregelen omtrent corona bij de liturgische vieringen in de kerken van onze pastorale eenheden.

1. Met de twee teams is de keuze gemaakt om de huidige regeling van eucharistievieringen aan te houden tot eind dit jaar, dus tot 31 december. Concreet: elke zaterdag om 16 uur in de Sint-Elooiskerk en om 17.30 uur in de Sint-Petrus en Pauluskerk. Elke zondag om 9 uur in de Sint-Henricuskerk en om 10.30 uur in de Sint-Pieterskerk. Iedere dinsdag om 18.30 uur in de Sint-Martinuskerk en iedere woensdag om 18.30 uur in de Sint-Jan de Doperkerk.
2. Na de nationale veiligheidsraad van 27 juli is het maximum aantal aanwezigen bij liturgische vieringen terug gebracht tot 100 personen. In bepaalde kerken is dit aantal niet mogelijk, gezien de 1,5 meter afstand moet bewaard blijven. Personen die onder hetzelfde dak wonen kunnen samen zitten.
3. We dringen erop aan dat niemand stoelen verplaatst in de kerk. Alles is geplaatst en uitgemeten. Tot nu toe zijn er voor zondagse vieringen voldoende stoelen.
4. Het dragen van een mondmasker is voor iedereen verplicht tijdens de erediensten.
5. Zorg altijd dat de nodige veiligheidsafstand van 1,5 meter bewaard wordt. Dit ook bij het verlaten van de kerk.
6. Gezien er geen omhalingen mogen gehouden worden vragen wij om het mandje voor ‘uw kerkbijdrage’ en het ‘stoelgeld’ niet te vergeten.
7. Omtrent de geplande vieringen voor ‘eerste communie’ en ‘vormsel’, voorzien in september/oktober, kunnen wij nog geen uitsluitsel geven of deze zullen kunnen doorgaan. Wanneer deze kunnen doorgaan zoals gepland zullen deze vieringen enkel in de Sint-Petrus en Pauluskerk en de Sint-Pieterskerk doorgaan. Dit zijn de twee grootste kerken van de pastorale eenheden.
8. Vrijwilligers die zich wensen te engageren als steward (onthaal) bij één van de vieringen, kunnen zich altijd aanmelden een kwartier voor het begin van de viering.

Aan iedereen van harte dank om de zorg die je om elkaar geeft.